ធ្វើតេស្តឈាម



នាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Blood test, haemogram