ធ្វើតេស្តឈាមនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Blood test, haemogram