ធ្វើតេស្តឈាមកកនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ការធ្វើតេស្តឈាមកក) Bleeding time