ធ្វើតុល្យការថវិការ1.
(បច្ចេកទេស) Balandce the budget