ធ្វើតាមអាជ្ញាកិរិយាសព្ទ
1.
To work or do according to the law, to follow orders.