ធ្វើតាមសង្កេតកិរិយាសព្ទ
1.
To act according to an agreement.