ធ្វើតាមមុខជំនាញនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការធ្វើតាមមុខជំនាញ) Professional practice