ធ្វើតាមពាក្យសន្យាកិរិយាសព្ទ
1.
(បច្ចេកទេស) Keep a romise