ធ្វើតាមបណ្តាំកិរិយាសព្ទ
1.
(បច្ចេកទេស) Act on a letter