ធ្វើតាមនិតិវិធីសមស្របកិរិយាសព្ទ
1.
(បច្ចេកទេស) Follow the proper procedure