ធ្វើតាមតំរូវការរបស់អតិថជន1.
(បច្ចេកទេស) (ដែលធ្វើតាមតំរូវការរបស់អតិថជន) Custom-built, custom made