ធ្មឹង1.
Still, immobile;
កិរិយាវិសេសន៍
1.
Silently.