ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ1.
(បច្ចេកទេស) Public relations (PR)