ទស្សទាយនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការទស្សទាយ) Speculation
កិរិយាសព្ទ
1.
(បច្ចេកទេស) Speculate