ត្រសក់ស្រូវនាម
1.
Musk melon
2.
Kind of small melon.