តំរូវការអុកស៊ីហ្សែននាម
1.
(បច្ចេកទេស) Oxygen demand