តំរូវការអុកស៊ីហ្សែនគីមីនាម
1.
(បច្ចេកវិទ្យា​និង​វិទ្យាសាស្ត្រ) Chemical oxygen demand