តំរូវការអវិជ្ជមាននាម
1.
(បច្ចេកទេស) Negative demand