តំរូវការអចិន្រ្តៃយ៍នាម
1.
(បច្ចេកទេស) Persistent demand