តំរូវការសារធាតុចិញ្ចឹមនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Nutrient requirement