តំរូវការសរុបនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Aggregate demand, global demand