តំរូវការសត្យានុពលនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Potential demand