តំរូវការលើសការផ្គត់ផ្គង់នាម
1.
(បច្ចេកទេស) Extra demand