តំរូវការលើការវេចខ្ចប់នាម
1.
(បច្ចេកទេស) Packing requirement