តំរូវការរបស់ទេសចរណ៍នាម
1.
(បច្ចេកទេស) Tourism demand