តំរូវការមូលដ្ឋាននាម
1.
(បច្ចេកទេស) Basic requirement