តំបន់អភិវឌ្ឍន៍នាម
1.
(បច្ចេកទេស) Development area, development zone