តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Enterprise zone