តំបន់អភិវឌ្ឍន៍បានឆាប់រហ័សនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Rapidly developing field