តំបន់អភិរក្សទេសភាពនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Proteced landscape area