តំបន់អបគមន៍រឺបំបែកខ្លួននាម
1.
(បច្ចេកទេស) Break away region