តំបន់ហាមមិនអោយជក់បារីនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Smokeless zone