តំបន់ស្រូវទឹកជ្រៅនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Deepwater rice area