តំបន់សំរាកកំសាន្តនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Recreation area