តំបន់សោភ័ណភាពធម្មជាតិនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Area of outstanding natural beauty