តំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប1.
(បច្ចេកទេស) European economic area