តំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Exclusive economic zone