តំបន់សេដ្ឋកិច្ចនៃអនុតំបន់នាម
1.
(បច្ចេកទេស) Sub-regional economic zone