តំបន់សេដ្ឋកិច្ចដាច់មុខនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Exclusive economic zone