ណូរីនាម
1.
A kind of large red parrot.
▪ អាចសរសេរជា ៖ នោរី ក៏បាន