ដាក់ប្រាក់ផ្ញើកិរិយាសព្ទ
1.
(បច្ចេកទេស) Place money in an account