ដាក់ប្រាក់ធ្វើអាជីវកម្មកិរិយាសព្ទ
1.
(បច្ចេកទេស) Put money into business