ដាក់ប្រាក់តំកល់ក្នុងគណនីកិរិយាសព្ទ
1.
(បច្ចេកទេស) Pay check into an account