ដាក់ប្រាក់ក្នុងគណនីកិរិយាសព្ទ
1.
(បច្ចេកទេស) Place money in an account