ដាក់ប្រាក់កក់1.
(បច្ចេកទេស) Place / put down money