ដាក់បំរាម1.
(បច្ចេកទេស) Impose a ban / an embargo
2.
Ban, restrict, prohibit, forbid