ដាក់បំពង់ពោះវៀនតូចនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ការដាក់បំពង់ពោះវៀនតូច) Duodenal intubation