ដាក់បំពង់ចូលក្រពះនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ការដាក់បំពង់ចូលក្រពះ) Gastric intubation, intubation of the stomach