ដាក់បំពង់កាតេទែកិរិយាសព្ទ
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Catheterize