ដាក់បួរស៊ែមកិរិយាសព្ទ
1.
To decorate with the បួរ design.