ដាក់បានរាយជាជួរកិរិយាសព្ទ
1.
To arrange dishes in rows